دربیان اقسام طهارت

/
در بیان اقسام طهارت از ابن ترکه که باید دانسته شود توسط هر آنکس که اهل فهم میباشد