در بيان براهين بر وجود عقول كليّه

/
در بيان براهين بر وجود عقول كليّه‏ كه موجوداتى هستند كه در «ذات» و د…

كیفیت تدبیر بدن توسط نفس

/
كیفیت تدبیر بدن توسط نفس و مشاهده كن و انصاف ده بى‏مجادله، چ…

ابستمولوجيا – معرفت‏ شناسى‏ – انتولوجی – انتولوژی

/
معرفت شناسی - شناخت شناسی - انتولوژی تعریف لفظی و معنوی و فرض ها و نظرات در این باب

رساله در حقيقت و كيفيت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات

/
نویسنده: بوعلی سینا (رساله کامل) پيشگفتار مهدى محقق ابن سينا به نام آنكه گنج جسم و …

تجربه شناسی

/
تجربه‏ اين لفظ در زبان فيلسوفان به دو معنى عام و خاص به كار مى‏…