مرگ دروازه است

معنی آن میشود که اعنی درباز است وقتی داخل خانه هویدا و پیداست که درب آن باز باشد و در این صورت استکه شاهد  داخل خانه و مشهودی را که او نیز شاهد اوست تواند دید.

پس مرگ است که به همنشینی او نائل خواهد شد و لقاء بوسیله کلیدی که باز کننده درب خانه است ممکن خواهد شد.

در این میان آنانی که این مفهوم نمیدانند و ادراک ننموده اند مشخصا بدنبال فرار از آن کلید یعنی مرگ از هر راهی و طریقی استفاده مینمایند تا جان خویش را حفظ نمایند و زنده بمانند به هر قیمت که باشد.

شهادت از مشهود توسط شاهد بواسطه دیدار اوست که کلید مذکور نزدیک کننده آن است.

پرتال جامع علوم انسانی اشارت

تاریخ اسلام

عرفان اسلامی

فلسفه

کلام اسلامی

اخلاق

ادیان

بررسی چنذ لایه مفاهیم انواع علوم انسانی

با تحقیق و بررسی در مرکز تحقیقات پرتال جامع علوم انسانی اشارت زیر نظر حکیم وارسته استاد رضی

Sending
User Review
5 (1 vote)